A11

VOP

Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství A 11 s.r.o.

Čl. I. – Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti A 11 s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97840, sídlem: Plzeňská 1348/95, 150 00 Praha 5, IČ: 27120805. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s § 1751 zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník, („občanský zákoník“) tvoří nedílnou součást smluv o inzerci (dále jen „Smlouva“). Každou Smlouvu o inzerci uzavírá A 11 s.r.o., jakožto vydavatelství (dále jen „vydavatelství“), a třetí osoba, jakožto objednatel (dále jen „objednatel“).

Součástí VOP jsou dále aktuální mediakity/ceníky vydavatelství, přičemž oba výše uvedené dokumenty jsou dostupné pomocí prostředků komunikace na dálku na webové stránce vydavatelství www.a11.cz nebo webové stránce konkrétního titulu. Podpisem Smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a mediakitu/ceníku.

Čl. II. – Uzavření objednávky

1. Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu prostřednictvím písemné objednávky, která může být doručena v listinné podobě nebo pomocí elektronické pošty (datová schránka, e-mail).

2. Objednávka musí vždy obsahovat: obchodní jméno objednatele, jeho sídlo, IČ, DIČ, jméno zástupce objednatele oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak adresu trvalého bydliště. Dále musí být uveden termín uveřejnění, druh inzerce a další údaje týkající se provedení objednávky.

3. Objednatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů potřebných pro realizaci objednávky. Společnost A 11 s.r.o. je povinna upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednatel je povinen dodat ve stanoveném termínu vydavatelství náhradu za zjevně nevhodné a chybné podklady. Pokud objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné či chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, má vydavatelství právo od Smlouvy odstoupit a současně jí vzniká právo na stornovací poplatky.

4. Objednatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit společnosti A 11 s.r.o. škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu.

5. Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objednateli vracet.

Čl. III. – Uzavření smlouvy

1. Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky společností A 11 s.r.o., písemně přímo na objednávku, nebo jiným obvyklým způsobem, např. e-mailem. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky společností A 11 s.r.o., je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu.

2. Přijetí objednávky zaměstnancem nebo zprostředkovatelem vydavatelství nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.

3. Společnost A 11 s.r.o. si v každém případě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, existuje-li oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům vydavatelství, nebo právě platným právním předpisům.

4. Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud na žádost společnosti A 11 s.r.o. není zajištěna včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo odstoupit od smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy na základě bodu 3 nebo 4 tohoto článku, vyrozumí vydavatelství o této skutečnosti objednatele bez zbytečného prodlení.

6. V případě stornování objednávky objednatelem, po jejím potvrzení vydavatelstvím, je společnost A 11 s.r.o. oprávněna uplatňovat stornovací poplatky dle čl. IV těchto VOP. Stornování objednávky musí být vždy provedeno písemně.

Čl. IV. – Stornovací poplatky

Stornovací poplatky jsou vypočítávány procentuálně z ceny inzerce uvedené v objednávce nebo smlouvě.

1. bez sankce… do 5 pracovních dní dni před platnou uzávěrkou inzerce

2. 50 %… 2 pracovní dny před platnou uzávěrkou inzerce a méně

3. 100 %… po platné uzávěrce inzerce

4. V případě, že zadavatel odstoupí od smlouvy o inzerci, vydavatel je oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakujících se inzerátů nebo množstevních slev za objednaný objem inzerátů, na které by zadavateli tímto odstoupením od smlouvy o inzerci zaniklo právo. Vydavatel je současně oprávněn požadovat po zadavateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zadavatelovým odstoupením od smlouvy o inzerci.

Čl. V. – Slevy a bonusy

Sleva ve výši 15 % (agenturní provize) bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným vydavatelstvím. Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za dodání hotových podkladů inzerce. Zprostředkovatel reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje zprostředkovatelskou činnost v oblasti reklamy.

Čl. VI. – Odpovědnost za vady a škody

Objednatel je povinen oznámit vydavatelství vadu inzerce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zveřejnění inzerce. Pokud je smlouvou o inzerci sjednáno opakované zveřejňování inzerce a objednatel neoznámí vydavatelství vady této inzerce ve lhůtě dle předchozí věty, nebo nejpozději v den uzávěrky inzerce pro další vydání, nemůže se objednatel domáhat nároků z vad následných zveřejněním téže inzerce. Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v termínu sjednaném ve Smlouvě nebo určeném na základě těchto VOP, je objednatel oprávněn požadovat, aby vydavatelství inzerci zveřejnilo v nejbližším následujícím periodiku, ve kterém to bude technicky možné. Toto právo musí objednatel uplatnit nejpozději ve lhůtě do čtrnácti dnů od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna. Nezveřejní-li vydavatelství inzerci v kvalitě sjednané ve Smlouvě nebo Objednávce, má objednatel právo na náhradní zveřejnění inzerce nebo na přiměřenou slevu z ceny inzerce. Případná sleva z inzerce bude stanovena dohodou ze strany vydavatelství, s přihlédnutím ke sjednané ceně v návaznosti na cenu dle platného ceníku. Jiné nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny.
Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce v rozmezí do 1 % není vadou inzerce. Vydavatelství rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 1 % zveřejnění konkrétní inzerce či chybějící vklad u méně než 1 % z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost vydavatelství za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy se omezuje do celkové částky 10 000 Kč. Současně se sjednává, že objednateli nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Čl. VII. – Závěrečná ustanovení

Smlouva o inzerci se řídí právním řádem České republiky. Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je místem plnění závazku sídlo vydavatelství. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění vydavatelství.
Objednávka i Smlouva se řídí zněním VOP účinnými v den jejího uzavření.

Vydavatelství je oprávněno navrhnout objednateli jednostrannou změnu obsahu Smlouvy tím, že se její součástí stane znění VOP, které nabylo účinnosti až po nabytí účinnosti příslušné Smlouvy o inzerci. Návrh na změnu Smlouvy, resp. VOP, zašle vydavatelství objednateli na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě alespoň čtrnáct dní před jejich plánovaným nabytím účinnosti. Pokud objednatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou pět pracovních dní. Výpověď Smlouvy je třeba zaslat vydavatelství na kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě. Pokud objednatel Smlouvu nevypoví ve lhůtě pět pracovních dní od doručení návrhu, má se za to, že se změnami VOP souhlasí.


Předplatné časopisů a novin společnosti A11 s.r.o.

(dále jen „OP")

Podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost A 11 s.r.o., Plzeňská 1348/95, 150 00 Praha 5, IČ: 27120805 (dále jen „dodavatel" nebo „prodávající“) a kupujícího (dále jen „zákazník nebo předplatitel").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.; dále i OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Všeobecné obchodní podmínky předplatného

Objednání předplatného
Předplatné lze objednat u A11 s.r.o. a to na webu www.a11.cz/predplatne. Objednávka proběhne výběrem předplatného a vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zasláním emailu na adresu dodanou zákazníkem.


Úhrada předplatného
Předplatné lze uhradit všemi platebními metodami nabízenými v na webu www.a11.cz/predplatne . V případě, že zákazník zvolí pro platbu předplatného platbu bankovním převodem bude mu zaslána (faktura elektronicky nebo poštou) na adresu zákazníka (pláce předplatného). V případě neuhrazení předpisu předplatného (faktura, složenka) do 14 dnů po jeho odeslání vydavatelem bude předplatné ukončeno.

Reklamace
Předmětem reklamace je nedodání výtisku, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nevložení přílohy.

Reklamaci je možno uplatnit u prodávajícího na emailu [email protected]
Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Doručování
Předplatitel zpřístupní doručovateli přístup ke své poštovní schránce. Distribuci provádí společnost Česká pošta s.p. Obchodní podmínky České pošty, s.p. jsou dostupné na všech poštách v České republice a na internetové adrese www.ceskaposta.cz.

Dočasné a trvalé změny, přerušení předplatného
Předplatitel je oprávněn dočasně nebo trvale změnit nebo přerušit odběr předplatného. V tom případě je však nutné informovat prodávajícího a to nejméně 30 pracovních dní před datem účinnosti této změny. Při přerušení předplatného se následně předplatné automaticky prodlužuje o dobu, kdy nebylo doručováno.

Zrušení odběru
Žádost o zrušení předplatného musí proběhnout písemně. Pokud žádá předplatitel zrušení předplatného dříve, než je ukončeno zaplacené období, nevzniká tím nárok na dobropisování zůstatkové částky. Nárok na dobropisování zůstatkové částky vzniká pouze v případě úmrtí.

Odstoupení od smlouvy
Předplatitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Předplatitel má dále v souladu s § 1829, odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy vyjmenované v § 1837 OZ , kdy nelze od smlouvy odstoupit, např. v případě dodávky novin, periodik nebo časopisů. Odstoupí-li předplatitel od smlouvy, je prodávající povinen vrátit předplatiteli  zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jakým od něho plnění přijal.

Dárky k předplatnému
Pokud je součástí předplatného dárek, je distribuován na doručovací adresu nejpozději do 21 pracovních dní od zaplacení objednávky. Dárek je zasílán Českou poštou. Při nevyzvednutí zásilky bude dárek vrácen na adresu prodávajícího. Následně si může předplatitel dárek vyzvednout do 7 pracovních dní.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazníkovi bude vystavena faktura - daňový doklad, která bude zaslána na e-mailovou adresu zákazníka. Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

- Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele.

- Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (Česká pošta, s.p.), přičemž dobírkou nelze uhradit předplatné magazínů.

- Platební kartou - zákazník je po odsouhlasení položek v nákupním košíku, odsouhlasení ceny, zadání povinných údajů a zvolení platby kartou přesměrován na zabezpečené stránky poskytovatele platební brány.

- Platbou převodem poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

- Platbu předplatného je též možné uskutečnit složenkou, která bude zákazníkovi zaslána na základě jeho požadavku. U předplatného v případě neuhrazení předpisu předplatného (faktura, složenka) do 14 dnů po jeho odeslaní vydavatelem bude předplatné ukončeno.

Závěrečná ujednání
Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to i v případě dodávání periodik mimo území České republiky.


Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2019.

A 11 s. r. o.

Kontaktujte nás

Kontaktní fomulář
+420 777 592 502

Sídlo

Plzeňská 1348/95
150 00 Praha 5

IČ: 27120805
DIČ: CZ27120805
A11
A11 © 2023. Všechna práva vyhrazena.
design jan radílek